Součást

Z Iurium Wiki
Verze z 7. 10. 2017, 10:02, kterou vytvořil Monis41 (diskuse | příspěvky) (progress)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Součást věci

Součást věci je taková část, která nemůže být oddělena, aniž se tím věc znehodnotí. Jedná se o určité prvky, které mají zachovat účel dané věci. Součást sdílí osud věci jako takové, jelikož nejsou samostatnými věcmi ve smyslu práva, tak s nimi nelze samostatně disponovat. Např. budova se skládá z dalších menších celků, a pokud disponujeme s budovou jako takovou, disponujeme i s jejími součástmi. Spojení součásti s věcí může být pevné, či volné (pak zde existuje např. hospodářská provázanost).

Součást pozemku

Součástí pozemku je prostor nad i pod povrchem, stavby na něm zřízené a jiná zařízení (mimo staveb dočasných), včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Vlastník pozemku má dispoziční právo bránit se zásahům do prostoru nad a pod povrchem, výjimkou můžou být některé veřejnoprávní předpisy, např. horní zákon. Dále se do Občanského zákoníku vrací tradiční zásada superficies solo cedit, tedy že stavba je součástí pozemku.


In-progress.jpg
       Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
       Pomozte naší wiki tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.