Registrované partnerství

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Právní úprava nedůvodně vylučující skupinu osob (registrované partnery) z možnosti osvojení dětí ve svém důsledku zasahuje do lidské důstojnosti těchto osob, je v rozporu s jejich právem na rovné zacházení a vede k porušení jejich práva na ochranu soukromého života.[1]

Upřednostnění manželství jako formy vzájemného soužití je plně ústavně konformní, neboť odpovídá podstatě institutu manželství coby nejtěsnější formy soužití dvou osob různého po-hlaví, k níž dochází na základě jejich svobodného rozhodnutí a s nímž je spojena nejen řada práv, nýbrž také povinností, a rozhodnutí uzavřít manželství je proto zcela zásadní. Tím se manželství zcela jednoznačně odlišuje od jiných forem vzájemného soužití, a proto také právě institut manželství dává a priori největší předpoklad pro naplnění účelu osvojení, kterým je a musí být především nejlepší zájem dítěte.[2]

 1. Pl. ÚS 7/15
 2. Pl. ÚS 7/15
In-progress.jpg
       Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
       Pomozte naší wiki tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.