Zákoník práce

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zákoník práce je zákon č. 262/2006 Sb., ktorý upravuje komplexně práva a povinnosti individuálního pracovního práva. Zákoník práce je platný od 7. června 2006, nabyl účinnosti 1. ledna 2007 a zrušil dřívější zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.).

K zákoníku se vedla diskuze o značné liberalizaci v pracovním právu na rozdíl od předešlé úpravy.

Novela zákonu č. 365/2011 Sb. změnla velkou řadu paragrafů zákoníku, např. proplácení přesčasové, noční a víkendové práce, zkušební dobu, konkurenční doložku, rozšiřuje výpovědní důvody, vyjmenovává neplatné právního úkonu apod.

Prameny

Vnitrostátní prameny

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod ČR
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců před platební neschopností zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 141/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předp

Evropské a mezinárodní prameny

 • Listina základních práv EU
 • Úmluvy Mezinárodní organizace práce
 • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
 • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • Směrnice EU o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání

Reference

Interaktivní osnova přdmětu Pracovní právo.